دانلود کتاب قادر متعال

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  کتاب قادر متعال نوشته حمید جعفری شامل 25 داستان کوتاه است. در این مجموعه داستان نویسنده، با داشتن دغدغه‌ی ارتقای سطح اخلاق در جامعه، کتاب را تالیف کرده است. او در بیشتر داستان‌ها، سعی دارد تا حوادث و جریانات زندگی امروز بشر را به سمت و سوی اخلاق، سوق و هدایت دهد. 

  در قسمتی از کتاب قادر متعال می‌خوانید:

  ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮگ، ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪای ﻣﺎر زﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺰدﯾﮏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ، دﻧﺪان‌ﻫﺎی ﻧﯿﺶش را در اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﻣﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﻪ ﻗﺎف ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، او ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
  ای ﮐﺎش در ﻫﻤﺎن ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﻣﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روی ﺗﭙﻪ‌ی اُﻣﯿﺪم ﺑﻤﯿﺮم. دﺳﺖ ﮐﻢ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ‌ﻣﺮدم، دﻟﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻮن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ روی ﺗﭙﻪ، در اوج اﻗﺘﺪار ﻣُﺮدن، ﺿﺠﻪ آور است.
  مرداب ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ اﻵن ﺧﻮدش را ﺑﻪ زاﻧﻮ‌ﻫﺎﯾﻢ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻖِ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺮ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺮا در ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻌﯿﺪ.
  ﻣﺮداب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﻣﺮداب ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺣﻮادث ﻗﺒﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ‌ام ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮم. اﻣﯿﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ‌دﻫﺪ.
  مرداب ﺑﻪ ﮐﻤﺮم ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﻣﻦ ﭼﺎره‌ای ﻧﺪارم ﺟﺰ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﻟم ﭼﺮاغِ اُﻣﯿﺪ روﺷﻦ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﮐﻪ ﻧﺎﺟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﺪ. ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽ‌نگرم.
  می‌داﻧﻢ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺣﺲ از ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ‌داﻧﻢ در دروﻧﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد اﻣﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﻣﺮداب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻣﯽ‌رﺳﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺒﻨﺪم. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫم ﺿﺠﻪ ﺑﺰنم.

  کلمات کلیدی: داستان کوتاه، مجموعه داستان، مجموعه داستان کوتاه، دانلود داستان کوتاه، دانلود داستان کوتاه قادر متعال، دانلود داستان، دانلود داستان قادر متعال، دانلود مجموعه داستان، دانلود مجموعه داستان قادر متعال، مجموعه داستان قادر متعال

  دانلود کتاب قادر متعالاین کتاب را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.
  نویسنده : رضا رضوی بازدید : 1 تاريخ : شنبه 7 بهمن 1396 ساعت: 13:30
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها